شاخه‌ای از علوم نقشه برداری که پیرامون تهیه نقشه و داده‌های مکانی از ژرفای آبها بحث می‌کند آب‌نگاری یا همان هیدروگرافی نام دارد. بطور ویژه تمامی فعالیتهای تهیه نقشه از عمق دریا، اقیانوس، دریاچه‌های طبیعی و سدها و همچنین رودخانه‌ها در حیطه تخصصی دانش آب‌نگاری است.

آب‌نگاری یا هیدروگرافی علمی در رابطه با اندازه‌گیری مشخصات فیزیکی آب‌ها و نواحی اطراف آنها می باشد. بطور کلی آب‌نگاری اندازه‌گیری و توصیف آب‌ها خصوصا آب‌های قابل دریانوردی می‌باشد. اندازه‌گیری‌های مورد نظر در عملیات آب‌نگاری شامل اندازه‌گیری عمق، کشند یا جزر و مد، جریان‌، جنس بستر، موقعیت عوارض مختلف جغرافیایی در عمق و سطح دریا و … می باشد. با توجه به بین‌المللی بودن موضوع دریانوردی، فعالیت‌های آب‌نگاری در مقیاس وسیع معمولا توسط سازمان‌های ملی تهیه کننده نقشه انجام می‌گیرد. عملیات هیدروگرافی برای فعالیت های غیر نظامی در کشور ایران نیز توسط سازمان نقشه‌برداری‌جمهوری‌اسلامی‌ایران انجام می‌گیرد. فعالیت‌های آب‌نگاری در سطح بین المللی توسط سازمان جهانی آب‌نگاری IHO هماهنگ می‌گردد.

این سازمان فنی که نقش مشاوره‌ای برای کشورهای عضو دارد در سال ۱۹۲۱ تاسیس گردیده و مقر آن در شهر مونت‌کارلو کشور موناکو قرار دارد. این سازمان در جهت پیشرفت ایمنی و کارآیی دریانوردی و بهره‌برداری پایدار و حفاظت از محیط زیست دریای فعالیت ‌می‌نماید.ماموریت این سازمان ایجاد محیطی جهانی که در آن کشورها داده‌های کافی آب‌نگاری و خدمات لازم برای حداکثر بهره‌برداری ممکن را ارائه نمایند می‌باشد.