حسین مخلصیان
رئیس هیئت مدیره

mokhlesian@nskhco.ir

دکتر ابراهیم عزیزآبادی
مدیر عامل

• تلفن : 26290871

• دورنگار : 26210693

 azizabadi@nskhco.ir

صلاح الدین قدردوست
مدیر عملیات

• تلفن : 129-26290871

• دورنگار : 26210693

 ghadrdoost@nskhco.ir

اجرا شده توسط: همیار وردپرس